Thử nghiệm khoa học Derma One

Dr. Abdoelwaheb El Ghalbzouri, 2007

Tìm hiểu hiệu qủa của Biomarine Complex (trong sản phẩm Imedeen Derma One) đối với lớp thượng bì và lớp bì.

Kết quả: Lớp thượng bì dầy lên 8-9 lớp sau 11 tuần. (Hình 1)

Kết quả: Lớp bì dầy lên 8-10 lần sau 11 tuần. (Hình 2)

Kết quả: Lớp membran dầy lên rõ rệt. (Hình 3)